org.quartz.impl.matchers
Classes 
AndMatcher
EverythingMatcher
GroupMatcher
KeyMatcher
NameMatcher
NotMatcher
OrMatcher
StringMatcher
Enums 
StringMatcher.StringOperatorName